Styrearbeid

Styrearbeid er forretningskritisk. Derfor er alle aksjeselskaper i Norge pålagt å ha et styre. I forhold til effektivt styrearbeid er det knyttet formelle lover og regler som må følges.  Styreleder og medlemmer velges av eierne, representert ved selskapets generalforsamling. Aksjeloven (asl) og allmennaksjeloven (asal) setter klare premisser for styrets ansvar, men ikke klare skillelinjer mellom styret og administrasjonens arbeidsfordeling. Dette vil i stor utstrekning være avhengig av selskapets størrelse og administrasjonens kompetanse. I aksjelovens § 6-12 (1) fremgår følgende: “Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisasjon av virksomheten.” I henhold til § 6-12 (3) står det: ”Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.”

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Styret er således en del av bedriftens ledelse på høyeste nivå. Ledelse er gjerne situasjonsbetinget og generelt kan en uttrykke at “ledelse er å kanalisere selskapets ressurser og aktiviteter mot de anvendelser som gir det beste resultatet”.

 

Styrearbeid og administrasjonens roller

For å skille styret og administrasjonens roller er det i § 6-12 (2) formulert slik: “Styrets skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.” Overfor administrerende direktør og den daglige ledelse kan styrets funksjon deles inn i følgende tre grupper: strategi, kontroll og service.

Fra og med 1. januar 1999 skal styret i alle selskaper med betegnelsen ASA eller i AS med ansattes representant i styret, fastsette en styreinstruks som gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling, jfr. § 6-23 (1).

 

Ingen formelle krav til styrearbeid

Det er ingen formelle krav for å være styremedlem, men i praksis bør et bedriftsstyre være sammensatt slik at det totalt besitter den nødvendige faglige og juridiske kompetanse (kompetansestyre). Et kompetansestyre skal foreta en løpende vurdering av tiltak og legge en riktig fremtidig strategi for å sikre bedriftens verdier og forpliktelser overfor eiere og ansatte. Styrets viktigste oppgaver er å fastlegge selskapets strategi, ansette daglig leder (administrerende direktør), samt ivareta bedriftens ressurser.

I Anoco Management har vi betydelig erfaring fra styrearbeid gjennom flere tiår og vårt bidrag kan være av ulik art, fra arbeid som styreformann, styremedlem eller styrerådgiver. Vi har også utarbeidet flere styreinstrukser som kan fungere som mal.

Som styreformann påtar man seg det fulle og hele (juridiske) ansvar for bedriften og det vil i praksis bety at en holder seg løpende oppdatert om alle vesentlige hendelser og anliggender, samt å påse at styrets vedtak og beslutninger blir gjennomført i samarbeid med bedriftens administrasjon.

Som styremedlem deltar man aktivt i styrearbeidet, men med mindre krav til aktiv oppfølging (i forhold til styreformannen).

Som styrerådgiver har en ikke noe formelt juridisk ansvar, men deltar i styremøtene som rådgiver eller som utreder av spesielle analyser eller større prosjekter (som ikke legges direkte inn under administrasjonen).

For mer informasjon om styrearbeid, kontakt ANOCO Executive Interim Management på mob. +47 950 85 784