Prosjektledelse

Prosjektledelse krever som all annen ledelse erfaring og fokus. I tillegg krever prosjektledelse oversikt og påtrykk fra prosjektlederen. Effektiv prosjektledelse er avhenging av at mandat, hensikt, mål og rammer er tydelig definert ved oppstarten av prosjektet.

Prosjekteier og prosjektleder må derfor utarbeide en prosjektavtale som klart definerer omfanget, og hvem prosjektleder rapporterer til. I mange tilfeller opprettes det en styringsgruppe, bestående av relevante interessenter.

 

Prosjektledelse – gjenkjenning av problemstillinger

God prosjektledelse dreier seg i stor grad om å gjenkjenne problemer. En erfaren og moden prosjektleder

gjenkjenner rasktproblemstillingerog mulige løsninger. Ved å feile, reflektere, korrigere, implementere, samt stadig ta nye utfordringer med påfølgende hendelser, utvikles erfaringsgrunnlaget. En flytter sine egne grenser, mot å mestre stadig større og mer kompliserte oppgaver og prosjekter.

 

Økonomi, busjettering og prosjektledelse

Økonomien i ett prosjekt er en utfordring. Dette fordi prosjekter går utenfor de daglige rutiner og følgelig på ukjente ”stier”, iblandet design, nyutvikling og tilpassning av produkter og/eller tjenester. Hadde det ikke vært for det, ville det ikke vært behov for prosjektet. Budsjettering krever følgelig ett godt gjennomtenkt fundament, med en realistisk fremdriftsplan.

Prosjektledelse handler i stor grad om tett oppfølging av påløpte kostnader, med avvikskorrigering. Tapt tid eller raskere gjennomføring av et prosjekt enn planlagt, krever alltid mer ressurser, med påfølgende høyere kostnader. Det er da budsjettene sprekker.

I forhold til generell ledelse er prosjektledelse gjerne avgrenset.  På grunn av samspill med omkringliggende prosesser og den totale driften av bedriften, stilles det store krav til fremdrift, ferdigstillelse og implementering. Selvfølgelig til rett tid. Det er således avgjørende at en prosjektleder har naturgitte og iboende egenskaper som målfokusert pådriver.

En prosjektleder må  ha  nødvendige erfaring, tyngde og mentale høyde som gjennomføringen krever. Vår erfaring er at en i utgangspunktet skal være litt overkvalifisert, slik at en har den nødvendige erfaring og kompetanse til raskt å ta de rette beslutningene, når det topper seg.

Ferdigstilte prosjekter bør alltid evalueres, hva gikk galt, hva var bra, hva mener brukerne og omgivelsene om resultatet. Hva kan gjøres bedre neste gang og hvilke suksessfaktorer kan vi ta med oss?

For mer informasjon om prosjektledelse, kontakt ANOCO Executive Interim Management på mob. +47 950 85 784 eller post@anoco.no.