Management for hire

Management for hire (MFH) innebærer at vi påtar oss lederoppgaver for  en virksomhet i en begrenset periode. I tillegg kan Management for hire innebære midlertidig lederansvar for  ett resultatområde eller én funksjon..

Et typisk konsulentoppdrag innen Management for Hire varer gjerne
6 – 24 måneder. I mange tilfeller starter gjerne et oppdrag  som et kortere engasjement.

Når er  det  aktuelt å engasjere en midlertidig leder?
I situasjoner der det er behov for spesiell kompetanse og erfaring, for eksempel ved

  • Bedrifts-/endringsledelse
  • Ledelse av et større prosjekt eller en omstillingsprosess
  • Etablering/oppkjøp av en ny virksomhet eller avhending av en eksisterende
  • Restrukturere hele eller deler av virksomheten
  • Etablering på nye markeder eller implementering av ny teknologi

Ved behov for midlertidig lederkapasitet.
Det kan skyldes at nåværende leder slutter på kort varsel eller at behovet oppstår på grunn av sykdom, permisjon eller lignende. Det er da viktig å:

  • Holde kontinuitet i ledelsen og innestå for at ledelsesfunksjonen ivaretas
  • Holde fokus på lønnsomhet og forbedringspotensiale

En Management for hire-løsning gir ro rundt lederutvelgelsen, samtidig som en temporær leder kan se bedriften med friske øyne.

I situasjoner der det er usikkerhet om bedriftens fremtid.
Usikkerhet som gjelder virksomhetens fremtid eller omfang kan være så betydelig at styret ønsker å avvente fremtidig lederspørsmål. Oppgavene til en midlertidig leder vil da kunne omfatte:

  • Å lede utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag for fremtidig drift
  • Herunder strategier og forretningsplaner for det valgte alternativ

I enkelte situasjoner vil eierne være tjent med å overføre hele eller deler av eierskapet og ledelse for å sikre finansiell styrke til å gjennomføre de nødvendige tiltak.

For mer informasjon om Management for Hire, kontakt ANOCO Executive Interim Management på mob. +47 950 85 784 eller post@anoco.no.