Skrevet for Ukeavisen Ledelse, no 5, 5. februar 2010

Styrets ansvar i omstillingsprosesser

Nyheter 5, February 2010

Styrearbeid er å kanalisere bedriftens ressurser og aktiviteter mot de anvendelser som gir det beste resultatet, skriver Ola Kleiven, styreleder og eier av Anoco Management AS.

Selv om det sjelden kommer i fokus vil årsaken til en nødvendig omstillingsprosess nesten alltid kunne relateres til manglende handling og oppfølging fra styret. Dette kanskje fordi det ikke er noen entydig definisjon av styrets rolle, men i hht. aksjelovens § 8-7 fremgår følgende. «Forvaltningen av selskapets anliggender hører under styret, som skal sørge for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet» og med referanse til § 11 påse at bokføring og formuesforvaltning er utført i hht. pålagte retningslinjer og er gjenstand for betryggende kontroll.

Det er vanlig at ansvarsfordelingen mellom administrasjonen og styret reguleres av en ”Styreinstruks” som vedtas av styret. I styreinstruksen fremgår tydelig form, rettigheter, hensikt og ansvarsfordeling og dette er ett svært nyttig verktøy for ett konstruktivt og strukturert styrearbeid.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Styret er således en del av bedriftens ledelse og ledelse på høyeste nivå. Ledelse er gjerne situasjonsbetinget og generelt kan en uttrykke det slik at «Ledelse er å kanalisere bedriftens ressurser og aktiviteter mot de anvendelser som gir det beste resultatet». For å skille styret og administrasjonens roller kan en for eksempel formulere det slik. «Styrets funksjon er å fastsette resultatmål for, behandle planer for og overvåke anvendelsen av bedriftens ressurser». Overfor adm. direktør og den daglige ledelse kan styrets funksjon deles inn i følgende tre grupper; strategi, kontroll og service.

Populært sagt er styrets viktigste oppgave å ansette og avsette daglig leder. Bedriftene går gjerne i sykluser og en som er en kompetent og god leder i en situasjon, kan lett gjøre katastrofale feil når kostnadsnivå, markedet eller rammebetingelsene endres. Styrets rolle er derfor å påse at bedriften til enhver tid har en kompetent ledelse.

Det er heller ingen fasit for hvilke rapporter styret skal kreve fra administrasjonen og dette vil være svært ulikt i forhold til bedriftens størrelse og administrativ kompetanse, men generelt bør det rundt den 10. i påfølgende måned rapporteres; resultat, balanse og likviditet, samtidig som det umiddelbart iverksettes tiltak for avviksbehandling. For påfølgende kvartalsperiode, oppdatering av forestående investeringer og likviditsprognose. I tillegg områder som i perioden er av spesiell interesse og i omstillingsprosesser må fokusområder rapporteres med status og avvikskorrigering i forhold til omstillingsplan.

I praksis er det fortsatt en tendens til at norske bedriftsstyrer opptrer som kontrollorgan og i mindre utstrekning påvirker bedriftens ressursforvaltning, langsiktige strategi og fremtidige utfordringer. I mange tilfeller setter styret en for lav ambisjon til bedriftens organisering og fremtidig strategi, inntjening og soliditet. Dette kan være den direkte foranledning til at bedriften kommer i vanskeligheter og at den eneste løsning til slutt blir en totalomstilling. Det finnes også eksempler på at styret har forsømt sin oppgave overfor sterke og karismatiske ledere, eller overkompetente styrer hvor medlemmene regner med at de andre tar ansvar og gjør jobben.

Tags: , , , , , ,