Referanser

I flere av våre oppdrag har vi kunnet fremvise betydelige resultater på relativt kort tid. Her er det sakset utsagn fra ett lite utvalg av oppdragsgivere. Om ønskelig vil vi kunne oppgi personlige og bransjereferanser på forespørsel.


Rune Hangeland, PEAB AS

NKS-logo_CMYKOla Kleiven ble leid inn som daglig leder i Oslo Sanitetsforening Eiendom AS fra 18. august 2003. Engasjementet hadde spesiell fokus på opprydding og ferdigstillelse av et omfattende byggeprosjekt med full rehabilitering av de tidligere lokaler til Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, for å tilpasse disse til nye leietakere.

Han tok raskt tak i de oppgavene styret gav han på en meget strukturert måte. Rehabiliteringsprosjektet ble suksessivt avsluttet på en meget tilfredsstillende måte. Driften av denne og selskapets øvrige eiendommer ivaretas nå på en rasjonell og god måte.

Parallelt har Ola Kleiven, på en ryddig og god måte, gjennomført flere eiendomssalg, også disse med svært tilfredsstillende resultater. I tillegg har han sørget for å bringe flere tvistesaker selskapet var brakt opp i, til forlik og avslutning med gode løsninger.

Han har i hele perioden som daglig leder for selskapet holdt styret godt informert og han er lett å kom-munisere med. Hans lange erfaring fra variert operativ ledelse har vært meget betryggende for styret, i en for selskapet krevende periode.

Oslo, 3. januar 2005

Rune Hangeland, Nestleder i styret, Oslo Sanitetsforening Eiendom AS


Jan Storehaug, Active24 ASA (Investor)

activeOla Kleiven var styremedlem i Active24 ASA (Active ISP) fra høsten 1999 til våren 2001, mens undertegnede var styreleder. Selskapet ble i perioden utviklet fra 6 ansatte i Norge til å være representert i 12 land i Europa. Selskapet ble i 2004 listet på Oslo Børs.

Ola Kleivens lange erfaring fra operativ ledelse og styrearbeid var en god ballast i styrekollegiet. Hans arbeidsform er systematisk og konstruktiv. Han er godt innsatt i formaliteter og krav i forhold til styrearbeid og ”etablert praksis”.

I tillegg vil jeg gjerne tillegge at han var en god kollega også på det sosiale og mellommenneskelige plan.

Oslo, 24. november 2004,

Jan Storehaug, tidligere styreleder Active24


Erik Aas, Datatjenester, Telenor ASA

telenorI vår industri må man være fleksibel i forhold til hurtige endringer både i markedet og på organisasjonssiden. Da Ola Kleiven kom inn i Datatjenester var det behov for å beholde kundefokus og samtidig håndtere en organisasjon under omstilling. Kleivens brede erfaring som leder var klart medvirkende til at omstillingene ble vellykket internt, og
kundedimensjonen ble ivaretatt.

Kleiven er svært strukturert og beslutningsdyktig, og evner å håndtere medarbeidere og beslutningstakere på alle nivåer i organisasjonen.

Oslo, mars 2001

Erik Aas, Direktør Datatjenester, Telenor Bedrift


Bent Clausen, KFK AS (DK) – morselskap til Biomar ASBiomarLogo

… Ola Kleiven har i løbet av perioden opbygget en ledergruppe med høj kompetence og stor bredde. Denne har dækket områdene F&U, produktion, salg & marketing, materialadministration og økonomi/EDB/administration.

Under Ola Kleiven’s ledelse har selskabet gjennnemgået en total effektivisering under mottoet “kvalitetsledelse”. Dette er specielt blevet gjennemført ved hjælp af kvalitetsstyrings procedurer (ISO 9000). Hele organisationen har været engageret, enten i form af deltagelse i arbejdsgrupper eller med funktionsbeskrivelse af eget område. Specielt har der været fokusert på ansvar, myndighed og kvalitetsomkostninger. Medarbejderne har under denne proces fået betydelig bedre forståelse for selskabets totale sammenhæng og økonomi. Etter planen vil selskabet være klar til oppiciell ISO-sertificat i løbet av 1993 med utgangspunkt i manualen “Sådan arbejder vi i Biomar”.

…På trods af et faldende totalmarked lykkedes det Biomar i 1992 at oparbejde sin markedsandel fra 12 til 15 %. Totalomsetningen ble 256 millioner og med et forbedret driftsresultat på mer end 20 millioner i forhold til 1991. Udviklingen av nettoresultatet inntil nu, januar-mai 1993, ligger yderligere mer enn 20 % over 1992.

Aarhus, 21. juni 1993

Bent Clausen, bestyrelsesformand Biomar AS


Anders Wall, Beijer Industries AB (S) – morselskap til Gulowsen AS

…Vid Ola Kleivens tillträde bestod bolaget av två företagskulturer på grund av en tidigare gjenomförd fusion av Gulowsen och Gjestvang. Under Ola Kleivens ledning har bolaget genomgått en avsevärd omstrukturering och rationalisering till gagn för samhørigheten och effektiviteten i verksamheten.

En kraftig vikande marknad har ställt stora krav på snabb anpassning av kostnadsmassan och beslutade åtgärder har Ola Kleiven fremgångsrikt genomført med kraft og beslutsamhet. Gulwesen AS har genom Ola Kleivens försorg blivit 30 % mer kostnadseffektivt och resultattrenden har i motsvarande mån forbättras under perioden.

Stockholm, 10. juni 1991

Anders Wall, konsernsjef Beijer Industries AB


Ulrich Mauser, Heidelberger Druckmaschinen (D) – Hovedleverandør til Gulowsen AS

…I also want to thank you for your open and frank cooperation and your great commitment in regenerating the company.

Heidelberg, 17. april, 1991

Ulrich Mauser, Stellv.Vorstandmitglied


Rune Andersson, Trelleborg AB (S) – morselskap til Trelleborg Gummi AStrelleborg-logo

…Under Ola Kleivens tid som verkställande direktør har företaget genomgått en större omstrukturering och trots betydande reduceringar på personalsidan, lyckades det företaget att under 1984 öka faktureringen med mer än 30 %.

Trelleborg, 30. april 1985

Rune Andersson, verkstälande direktør Trelleborg AB


Lennart Selander, AGA Norgas AS – morselskap til UNOCO AS

… ble Ola Kleiven engasjert som adm. direktør i Unoco AS, og en en av hans prioriterte oppgaver ble å besørge det praktiske og formelle arbeid med hensyn til overføring av Unoco AS, tilpasset vårt selskap.

Under denne perioden gjennomførte Ola Kleiven en vellykket strukturtilpasning og effektivisering av selskapet.

Særlig skal i denne forbindelse fremheves Ola Kleivens utmerkede administrative egenskaper, samt evne og vilje til positivt samarbeide. Hans gode og verdifulle kunnskaper og erfaring innen offshorebransjen har vært av stor betydning for oss i forbindelse med overgang til vårt selskap.

Oslo. 11 oktober 1988

Lennart Selander, adm. direktør AGA Norags AS