Dette er sjette og siste artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne sjette artikkelen tar jeg for meg; Balansert målstyring.

Gangen i en omstillingsprosess VI

Nyheter 18, August 2010

Dagens virksomheter har en betydelig raskere endringstakt enn tidligere og selvstendig avgjørelser må tas raskere enn noen gang,  fortrinnsvis av de som sitter nærmest til hendelsene. Dette må gjøres i relasjon til kundene, de interne prosessene og med hjelp av kunnskap om konkurrenter og endrede omgivelser, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS. 

 

Verktøy og metoder

Balansert Målstyring (Balanced Scorecard – BSC)

Hensikten med Balansert Målstyring (BSC) er å belyse virksomheten ut fra flere vurderinger enn de tradisjonelle regnskapsbegrepene. Med økonomistyring ser man bakover i tiden og konstaterer hva som hendte i går. Med BSC får bedriften muligheten til å vurdere driften ut i fra ulike perspektiv og tidsdimensjoner. Under den overgripende strategien kan dette f.e. være perspektiver på; finans, kunderelasjoner, prosesser og FoU, mens andre også legger til personalets kompetanse og “drive” (HR). På denne måten skapes forståelse for helheten og alle i organisasjonen kan lettere se å forstå sin rolle. 

Dagens virksomheter har en betydelig raskere endringstakt enn tidligere og selvstendig avgjørelser må tas raskere enn noen gang, fortrinnsvis av de som sitter nærmest til hendelsene. Dette må gjøres i relasjon til kundene, de interne prosessene og med hjelp av kunnskap om konkurrenter og endrede omgivelser. 

Kort oppsummert handler BSC om:

  •  å følge opp strategisk retning for virksomhetsstyring
  • å kommunisere et tydelig bilde av hva som er meningen med det de ansatte gjør
  • å diskutere hvordan våre satsninger på å utvikle kompetanse, kunderelasjoner og IT skal gi uttelling i fremtiden
  • å øke forståelsen for at de viktigste tingene som gjøres i en bedrift ikke nødvendigvis umiddelbart øker inntektene eller reduserer kostnadene
  • å finne en måte til å presentere omverden for hva en bedrift kan og er, som et utfyllende komplement til årsrapporten

 Måling av kundetilfredshet, effektivisering av forretningsprosesser og organisasjonenes kompetanseutvikling er eksempler på kriterier en bedriftsleder må følge opp.

Eksempler på kjente elementer som inngår i BSC er senarioer, strategiprosesser, SWOT analyser, kundetilfredshetsmålinger, ISO, TQM, BPR etc. Fordelen med BSC er at den setter ting i system, sørger for enhetlig utøvelse av strategien, felles forståelse, forhindrer suboptimering og gir ledelsen et styringsverktøy med målbare kriteria.

Professorene Robert S. Kaplan og David P. Norton ved Harvard Business School lanserte første gang konseptet “Balanced Scorecard (BSC) i 1992 med fornyet utgave i 1996. Liber (S) med Cepro-konsulentene Nils-Gøran Olve, Jan Roy og Magnus Wetter utga i 1997 “Balanced Scorecard i Svensk Praktik”.  For øvrig gir boken “Intellectual Capital” av Johan Roos m/flere og forlaget Ad Notam’s oversettelse av Lee G. Bolman og Terrence E. Deal “Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse”, god forståelse for helehetstenkningen. 

Langsiktig leder

Dette kan også være tiden for å evaluere bedriftens fremtidige leder.  Er omstillingslederen anpasset og motivert til å drive en bedrift med mere moderate utfordringer eller vil det være på sin plass og finne en ny daglig leder. En som er mere motivert for den ordinære drift. Kan en fra den nye ledergruppen være kandidat for større oppgaver, mens omstillingslederen kanskje er mere motivert for nye turbulente utfordringer. 

Noe av styrets viktigste funksjon er å påse at bedriften i enhver fase og livssituasjon har den riktige lederen i forhold til de oppgaver bedriften står overfor. Som oftest står store verdier og manges skjebne på spill og en kan derfor ikke neglisjere betydningen av lederens rolle. For å illustrere at målfokus er viktig for å oppnå resultater og uten forkleinelse av yrkesgruppen stuepiker, gjengspeiles ambisjonsnivået i følgende sitat fra en sosialt og forretningsmessig vellykket Norsk forretningsmann, bosatt i utlandet:

“Livet er for kort til å danse med stuepiker”.

Tags: , , , , , ,