Styret som pådriver for digital transformasjon

Nyheter on 25, November 2016 Ingen kommentarer

På ”min vakt” som næringslivsleder –

Fra hullkortbånd og kardex til Digital Transformasjon

Den siste tiden har jeg ved flere næringssammenhenger, blitt presentert for digital transformasjon. En elektronisk inngripen, behandling og arbeidsflyt som flytter IT sjefen fra en avdelingsfunksjon til toppledelse og styrerom. Endringen er så total at den digitale transformasjonen overtar og integrerer bedriftens strategi, målformulering og policy og blir det nye, ”Slik gjør vi det her hos oss”.

Transformasjonen blir det overordnede styringsverktøy, følger opp hele forretningsprosessen og må således initieres, integreres og besluttes på styrerommet. Dette for å; Fornye forretningsmodellen, Forbedre kundeopplevelsen og Effektivisere tjenesteproduksjonen. Så langt tyder det ikke på at styrene og toppledelsene i Norge står fremst i rekken av pådrivere. Selv om vi liker å betrakte oss som innovative, er risikoen stor for at vi blir stående igjen på perrongen når toget har gått.

I denne prosessen fikk jeg ett bilde i hodet. Bilde illustrerte situasjonen da jeg, etter endt høyskoleutdannelse, startet i min første næringslivsstilling. Databearbeidingen var regnskap på hullkortbånd som ble levert til en datasentral hver fredag og lagerstyringen ble ført for hånd på kardexkort, sortert i flate skuffer i en stor grønn metallboks. Alle artikler ble ført inn i stykk, meter eller andre enheter, alle leveranser ble løpende ført ut fra kortet og resten var lagerbeholdning. Oversiktlig og greit, men høyst manuelt. Det viser for meg hvilket spenn all næringsvirksomhet har gjennomgått på ”min vakt” og hvilket krav det setter til smidighet, livssyklus og endringsvilje. En må alltid være på tå hev, i prosess, klar for nye utfordringer.

En suksessfaktor er å forstå konsekvensen av ny teknologi. Bruk av sosiale medier, mobile enheter, analyse og data, skyline løsninger og se muligheten i globalisering.

Tilrettelegge for Disrupsjon i, FoU/innovasjon, nye forretningsmodeller, nye produkter, nye og utvidede tjenester. I tillegg må vi å konsentrere engasjementet, på kundefront, i direkte kundeinteraksjon, og med fokus på effektivitet i salg og rasjonelle leveranser.

Forretningsstrategien blir den digitale transformasjonens hverdag, de lange strategiprosesser er over, det er ikke lengre slik at vi utarbeidet rullerende 5 års strategiplaner. Motsatsen blir snarere å gjøre strategiske valg hver morgen, ved på flytte prioritering rundt på en tavle med gule Post-it lapper. Det samme med linjære linjer, det  blir ikke som da de første bilene ble videre trukket ut fra prinsippene for en hestevogn. En totalt ny og annerledes løsning (disrupsjon) erstatter den gamle funksjonaliteten.

Produkters livssyklus blir kortere og implementeringstiden lynrask. I følge Boston Consulting Group tok det 75 år før telefonen nådde 50 millioner brukere, 38 år for radioen og 35 dager for Angry Birds.

Derfor er og blir det avgjørende å kjenne kundenes ønsker og behov. Her er hva kundene svarte i en Europeisk undersøkelse utført av Sopra Steria i 2015, med spørsmålet, føler du at din bedrift kjenner kundene? Norske ledere svarte; Ja 79 %, nei 21 %

Kundene svarte; Ja 16 %, nei 84 %.

Ja, vi kan si 20/80 regelen på dette også.

Videre Sopra Sterias steg for å gjennomføre en digital transformasjon.

1. Vær ærlig på utgangspunktet 2. Kjenn kundene og deres digitale adferd 3. Effektiviser driften for å frigjøre ressurser 4. Innover tjenestene for å forbli relevant 5. Engasjer medarbeiderne

Digital transformasjon er en respons for å møte nye krav hvor kundene har tatt kontroll ved å dele opplevelser. Toppledere trenger å;  Analysere data for å forstå kundenes preferanser og behov  Fostre tjenesteinnovasjon og en transparent delingskultur  Effektivisere driftsmodellen for å frigjøre ressurser  Få teknologisk innsikt til å forstå digitale forretningsmodeller

Digital transformasjon effektiviserer, analyserer og forbedrer bedriftene, dvs. digitalisering blir vår suksessfaktor og grunnlag for rask korrigering, beslutning og handling. Tar du risikoen på å bli stående igjen på perrongen?

Tags: , , , , ,

”Fit for the Future”

Nyheter on 14, June 2013 Ingen kommentarer

Jeg var så heldig å bli invitert til BI’s Finn Øien Lecture 2013. Dagens foredrag var “Reinventing Management How to Make Your Company Fit for the Future” ved Professor Julian Birkinshaw, London Business School.

 Tema gikk på behovet for å endre det formalistiske organisasjons-, rammeverk og metoder som preger mange av de foretningsmessige kulturer i verden i dag. For de av oss som er tilpasset ”den Scandinaviske modellen” var ikke dette noen stor overraskelse, men også for oss gjelder det å holde seg proaktiv og våken, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS. Les mer »

Tags: , , , , , ,

Tre globale vinnernæringer

Nyheter on 11, April 2012 Ingen kommentarer

Jeg var så heldig å bli invitert til BIs presentasjons dag; ”Et Kunnskapsbasert Norge” og det ga meg en kraftig inspirasjon og glede, ikke minst på nasjonens vegne. Forskningen dokumenterer hva vi tradisjonelt har lykkes med i Norge, hvor verdiskapningpotensiale ligger og hvilke bransjer-/næringer vi har størst mulighet for å utvikle positivt i ett globalt perspektiv, de neste 10 årene. Hadde jeg fått denne inputen som fersk student, hadde det kanskje påvirket både utdannelse og veivalg, hvem vet, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

Norge har utviklet tre globale næringer, offshorenæringen, den maritime næringen og sjømat, som har det som skal til for å lykkes internasjonalt. Det viser en studie fra Handelshøyskolen BI. Les mer »

Tags: , , , , ,

Beslutningsvegring

Nyheter on 22, November 2011 Ingen kommentarer

Hvorfor  setter enkelte personer seg i posisjoner hvor de totalt blotter sine svake
sider? En kollega svarte; ”Det er dette med selvinnsikten, det er det som
svikter”. Mange vet ikke hvor de har sin begrensning, det må være enhvers plikt
å lære seg selv å kjenne, eller er de redde for svaret?, skriver Ola Kleiven styreleder
og eier av Anoco Management AS.

I mange situasjoner observerer jeg beslutningsvegring. Blant
eiere, styrer, ja blant så vel ledere som andre yrkesgrupper, likeledes i
frivillige organisasjoner. Mennesker som påtar seg lederverv, roller og
oppgaver, uten å være i nærheten av å kunne levere det som forventes. Hvorfor
er det slik, hvorfor gjør folk seg selv den bjørntjenesten det er å avkle seg
selv, fremstå som begrenset, udugelig? Les mer »

Tags: , , , , , ,

Jobben som ryddegutt

Nyheter on 1, June 2011 Ingen kommentarer

God endringsledelse og evnen til å gjennomføre snuoperasjoner må sitte i ryggmargen. Det er som skigåing, skal du bli god på ski må du gå mye på ski. Dvs. du må ha lang, omfattende ledererfaring og sterk psyke, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

Når du skal overta jobben etter en som misslyktes, er det viktig å sikre seg tilstrekkelig mandat og ryggdekning til å gjennomføre nødvendige tiltak. Likeledes å forsikre deg om at det finnes tilstrekkelig kapital for å gjennomføre endringene og til å ha ”styringsfart” gjennom prosessen. Les mer »

Tags: , , , , ,

En endringsleders hverdag

En endringsleders hverdag

Nyheter on 5, February 2011 Ingen kommentarer

Etter 70 tallets oppgang i næringslivet, med tilnærmet 10 % tilvekst og 10 % årlig prishøyning, ble åttitallet tiåret hvor jappetiden blomstret, inntil omstillingstakten slo inn for fullt. Alle er vel enige om at det er bedre å redde 50 arbeidsplasser, enn å gå konkurs med 100, men å gjøre det, det var ikke alltid like enkelt, ei heller anerkjent. I dag må de fleste ledere forholde seg til raske endringer, sier Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

 

Ryddegutten som ble toppsjef

Av Kleiven jr, blog 03.02.11

Holder du deg fast i skrivebordet?

Som barn ville jeg bli fotballspiller. Arne skulle bli brannmann og Petter var uten tvil en fremtidig mekaniker.

Målene var satt og vi forberedte oss til 12 års skolegang. Skolen skulle gi oss hjelp på veien mot en fremtidig karriere. Det hadde rektor lovet.

Jeg husker fortsatt den første karrieredagen på Ljan barneskole. Fedrene var invitert for å fortelle om sine respektive yrker. Les mer »

Tags: , , , , , ,

Dette er den 2 artikel i en serie om Lederutvikling.

Lederutvikling – Ledermentor

Nyheter on 10, October 2010 Ingen kommentarer

Det gir en god følelse å kunne medvirke til at yngre ledere utvikler bedre selvinnsikt, styrker selvfølelsen og derved sin mentale høyde. Det gir bedre balanse og harmoni i hverdagen, både for personen selv og dens omgivelser, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

 

En håndplukket mentor for å utvikle deg videre som leder!

Mentoring er skreddersydd lederutvikling. Prosessen foregår innenfor rammen av en unik læringsallianse mellom mentor og adept, støttet og fulgt opp av bl.a. AFF konsulenter (Administrativt forskningsfond ved NHH). Les mer »

Tags: , , , , , , ,

Dette er den første artikkelen i en serie om Lederutvikling. Den neste vil omhandle Mentoring.

Lederutvikling – ”Hållbara Chefer” i Sverige

Nyheter on 27, September 2010 Ingen kommentarer

Hedersmann og tidligere nærings- og energiminister Finn Kristensen pleide å si det slik; ”Dersom vi kunne overføre all energien som utøves i frivillige organisasjoner, til næringslivet. Da ville vi få fart på Norge”, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

 

Oppdraget

På oppdrag fra stiftelsen Bliwa, og i samråd med flere organisasjoner, har konsulentselskapet Kontura utviklet og gjennomført utdannelsesdelen i programmet ”Hållbara Chefer”, som 90 sjefer i bedrifter og offentlige virksomheter i Sverige har gjennomført. Les mer »

Tags: , , , , , , ,

Dette er sjette og siste artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne sjette artikkelen tar jeg for meg; Balansert målstyring.

Gangen i en omstillingsprosess VI

Nyheter on 18, August 2010 Ingen kommentarer

Dagens virksomheter har en betydelig raskere endringstakt enn tidligere og selvstendig avgjørelser må tas raskere enn noen gang,  fortrinnsvis av de som sitter nærmest til hendelsene. Dette må gjøres i relasjon til kundene, de interne prosessene og med hjelp av kunnskap om konkurrenter og endrede omgivelser, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS. 

 

Verktøy og metoder

Balansert Målstyring (Balanced Scorecard – BSC)

Hensikten med Balansert Målstyring (BSC) er å belyse virksomheten ut fra flere vurderinger enn de tradisjonelle regnskapsbegrepene. Med økonomistyring ser man bakover i tiden og konstaterer hva som hendte i går. Med BSC får bedriften muligheten til å vurdere driften ut i fra ulike perspektiv og tidsdimensjoner. Les mer »

Tags: , , , , , ,

Dette er femte artikkel i en serie under overskriften, ”Gangen i en omstillingsprosess”. I denne femte artikkelen tar jeg for meg; Verdikjedeprosess og styringsparametre, grensesnittsavklaring, ansvarsmatrise, hjelpeformularer og ressurskartlegging. Med 2-3 ukers mellomrom vil det komme flere artikler i denne serien.

Gangen i en omstiillingsprosess V

Nyheter on 1, August 2010 Ingen kommentarer

For å løfte eierskap og ansvar opp på ett høyere mentalt nivå internt, er det hensiktsmessig å definere arbeidsoppgavene for tilstøtende funksjoner og stillinger som kunde og leverandør. Denne kartleggingen hjelper også til med å evaluere behov for-, og nødvendigheten av arbeidsoperasjonen, skriver Ola Kleiven styreleder og eier av Anoco Management AS.

 

Verktøy og metoder

Verdikjedeprosess og styringsparametre (drivere)

Når blødningen er stoppet og de strategiske beslutninger er tatt er det tid for mer systematisk gjennomgang og trimming. En total verdikjedegjennomgang med analyse, grensesnittsavklaring, ansvar og myndighet samt dimensjonering, er en god investering som betaler seg fort. Les mer »

Tags: , , , , , ,