Skrevet av formann i AFF Venneforeningen, Ola Kleiven for ”AFF Lederbulletin”, i forbindelse med AFFVs 40 års jubileum, 15. november 1993.

40 år etter!

Nyheter 15, November 1993

Som dagens formann i Administrativt forskningsfond Venneforening, den 25. I rekken, er det i forbindelse med Venneforeningens 40 års jubileum, naturlig å se tilbake på stiftelsen og de første årene. Ved gjennomgang av møteprotokollene finner en mange kjente næringslivs-, offentlig og politiske navn. Temaene og problemstillingene er ofte av slik art at det like gjerne kunne vært referat fra siste års virksomhet. De gamle referatene er imidlertid gjennomgående mer formelt korrekte enn hva vi skriver i dag.

Administrativt forskningsfonds Venner (AFFV) holdt sitt første møte på Holmenkollen Turisthotell mandag 22. Mars 1954. Møtet var satt på grunnlag av en ”enquête” som ble gjennomført på Solstrand året før og hvor interessen for å avholde ett flere dagers møte ble testet. Til behandling forelå:

  1. Spørsmålet om å avholde ett flere dagers møte allerede i år (Lederdagen).
  2. Pensjonsalder og problemer i forbindelse med eldre funksjonærers avgang.
  3. De ansattes adgang til å bli medlemmer av bedriftens styre.

Forbausende nære og tidsaktuelle temaer også i dag.

Fra referatet under punkt 1 refereres følgende: ”Det viste seg å være stort flertall for å holde ett møte allerede til høsten. Derimot ga avstemningen ikke klart uttrykk for hvorvidt dette burde være ett flere dagers møte, eller bare et en dags møte. Styret tar spørsmålet opp til videre behandling”. Dette var altså starten på ”Leder-/Solstranddagen”. Etter møtet var deltagerne innbudt til: ”Et meget vellykket selskapelig samvær hos Wilhelm Horn”.

Jeg konstaterer således at ”Venneforeningen” allerede på sitt første møte satte rammene på en så fortreffelig måte at de til fulle holdes i samme form også i dag – 40 år senere.

Styrearbeidet var også preget av bekymring, og på årsmøtet i september i1958 fryktet de at stadig nye kull vil ”gjøre det praktisk vanskelig å avvikle disse felles årsmøtene fordi medlemstallet ville sprenge enhver rimelig ramme for ett slikt arrangement”. Konklusjonen ble imidlertid at deltagelsen ville stabilisere seg. Pr. dags dato må vi vel kunne si at deltagelsen, etter en topp på 200 tidlig på 80-tallet, nå er rimelig stabil og absolutt på ett håndterlig nivå med 110-130 deltagere.

På årsmøtet i september 1958 holdt bl.a. banksjef Johan Melander fordrag om ”Frihandelsområdet- bedriftslederproblemer”. Det refereres: ”Foredragsholderen gav en ualminnelig klar og fengslende orientering om hva fellesmarkedet innebar og hvilke problemer det reiser for norske myndigheter og bedriftsledere på kortere og lengre sikt.”. Har vi ikke tilnærmet samme debatt i dag – 35 år etter? Og det refereres igjen: ”Om aftenen var det festmiddag og selskapelig samvær”.

 I september 1961 ble årsmøtet for første gang avviklet på Park Hotell i Sandefjord, hvorpå det i 1962 ble lagt til Gausdal og i 1963 til Stavanger, og først i 1967 kom årsmøtet igjen tilbake til Park hvor ”Lederdagen” ble avviklet påfølgende 10 årene, for deretter å gå tilbake til Solstrand Fjord Hotel.

Så langt historikken. Som tidligere består dagens hovedstyre av kullformennene fra respektive årskull. Arbeidsutvalget består av 5 personer som velges ut av hovedstyre. Dagens virksomhet etterlever selvfølgelig Venneforeningens formålsparagraf og den lyder i dag som følger:

  • Å arbeide for økt forståelse for administrative spørsmål.
  • Å bevare kontakten med AFF og støtte dets virksomhet.
  • Å bevare kontakten mellom tiidligere kursdeltagere.

Dette arbeidet ivaretas først og fremst gjennom ”Solstranddagen” hvor alle tidligere deltagere blir invitert. Arbeidet i arbeidsutvalget går til hovedsak ut på planlegging og gjennomføring av dette arrangementet. Kontakten med AFF vedlikeholdes ved styredeltagelse og ved deltagelse på Lederforums arrangementer. Det poengteres at dette samarbeidet er godt og til gjensidig nytte for begge parter.

Ved avvikling av den årlige ”Solstranddagen” anstrenger vi oss hardt for å finne tidsaktuelle temaer og foredragsholdere. Dette med basis i et evaluerings- og forslagsskjema som utfylles av deltagerne ved enhver års samling. Foreløpig har vi bare kun hatt opptredener av skandinaviske forelesere, men vi tenker globalt og den dagen vi finner passende tidsaktuelle kandidater er vi beredt til å trekke også på utenlandske krefter.

Arbeidet i arbeidsutvalget er givende i form av opparbeidelse av personlig kontaktnett blant andre deltagere og øvrig næringsliv i forbindelse med ”Solstranddagen”. Atmosfæren er preget av jovial trygghet og en knytter lett kontakter med deltagere fra andre årskull under de årlige arrangementer som i tillegg til det faglige holder på tradisjonen mrd festmiddag og sosialt samvær.

Utover dette lever gruppe- og årskullene sitt eget liv med samvær og faglige aktiviteter, og er således en del av et omfattende nettverk. Jeg anbefaler alle, og spesielt de fra de siste årskullene, om å engasjere seg aktivt i arbeidet for å bevare kontakten, enten innen egen gruppe, årskull eller i arbeidsutvalget. Dette er til stor glede for andre og ikke minst av stor egennytte ved at ”Solstrandånden” lever videre i oss. I tillegg kommer det kanskje også en dag da en personlig har stor nytte av ett trygt og fortrolig nettverk med god innsikt i sitt eget indre.

I den anledning tillater jeg meg å sitere Thomas Huxley: ”Det viktigste er ikke å finne ut hvem som har rett, men hva som er rett”. Eller å si det med Henry Ford: ”Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt. Å arbeide sammen er suksess”.

La oss gratulere hverandre med våre første 40 år. Jeg er overbevist om at minst 40 nye år vil følge i samme tradisjon.

Tags: , , , , ,